Homepage

Mým cílem je vytvářet autentické fotografie, které se snaží zachytit realitu originálním, nezkresleným způsobem, a ignorují trendy.

My goal is to make authentic photos that try to capture reality in an original, undistorted way and ignore trends.

Níže naleznete výpis nejnovějších příspěvků jak do fotografického deníčku, tak do zápisníku. Zatímco fotografický deník hovoří univerzálním jazykem světla, zápisník je psán pouze v češtině

Below you will find a list of the latest posts in both the Photo journal and the blog. While the photographic journal speaks the universal language of light, the blog is written only in Czech.